MENU
 
                                                                                                 PIAGAM PELANGGAN
                                                                                              MAJLIS DAERAH KAMPAR
 

Kami warga MDKpr dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji memberikan perkhidmatan secara profesional, cemerlang dan berkualiti seperti yang berikut:

BIL

PERKARA

TEMPOH PIAGAM PELANGGAN

1.

PENGURUSAN ADUAN

Memberi maklumbalas akuan terimaan aduan awam

 

*3 hari

2.

PERKHIDMATAN PERBANDARAN

2.1       Memantau kerja-kerja kutipan sampah ke atas kontraktor
            yang dilantik :

            a.   Pusat perdagangan
            b.   Kawasan perumahan

 

 

Setiap hari
3 kali seminggu

 

2.2       Memantau ke atas kerja-kerja Konsesi Puncak Emas Insfra
            Sdn Bhd (PEISB) di jalan-jalan yang berdaftar dengan
            MARRIS :

            a.   Pembersihan longkang
                  -    Longkang utama
                  -    Longkang sekunder
            b.   Pemotongan rumput

 

 

 

2 bulan sekali
3 bulan sekali
14 hari sekali

 

2.3       Menyelenggara kawasan lapang

1 bulan sekali

 

2.4       Memberi kelulusan lesen perniagaan/pengiklanan :

            a.   Tidak berisiko
            b.   Berisiko

 

*1 hari
*2-30 hari

  2.5       Mengadakan aktiviti bersama komuniti
            (gotong-royong, promosi kitar semula dan anti denggi)
1 bulan sekali

3.

PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN

3.1      Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan yang
           lengkap diproses dalam tempoh seperti berikut :

a.         Permohonan serentak
            Kebenaran merancang dan pelan bangunan

 

 

 

9 hari

  b.         Permohonan kebenaran merancang/pelan landskap/pelan
            nama taman/nama jalan dan penomboran bangunan
57 hari

 

c.         Permohonan pelan bangunan

37 hari

  d.         Permohonan pelan kejuruteraan
              - Kerja tanah
              - Jalan dan saliran
              - Pelan lampu jalan
57 hari

 

e.         Permohonan perakuan CCC (Rumah sesebuah)

7 hari

 

f.          Permohonan perakuan CCC (Skim pemajuan)

14 hari

 

g.         Permohonan kerja korekan

3-7 hari

4.

PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

4.1       Hebahan peringatan pembayaran cukai taksiran bagi
            penggal pertama melalui portal MDKpr dan media sosial.

 

*1 Disember tahun sebelumnya

 

4.2       Hebahan peringatan pembayaran cukai taksiran bagi
            penggal kedua melalui portal MDKpr dan media sosial.

*1 Jun tahun semasa

 

4.3       Memberi kelulusan permohonan tukar penama bil cukai
            taksiran seperti berikut :

            a.   Individu  
            b.   Pemaju    

 

1 hari
7 hari

 

4.4      Kelulusan permohonan sewaan meja pasar

*7 hari

  4.5      Mengeluarkan bil-bil sewaan premis (kedai/gerai/meja
           pasar) dan bil air (gerai/pasar) kepada penyewa.
Sebelum *20hb setiap bulan
  4.6     Kelulusan sewaan fasiliti seperti dewan, peralatan dan
          padang
*3 hari

5.

KELULUSAN PEMBAYARAN

5.1       Membuat pembayaran kepada kontraktor/pembekal     
            (Peruntukan Majlis) dari tarikh penerimaan dokumen yang
            lengkap

*10 hari

 

5.2       Memproses tuntutan bayaran kerja kontraktor (Peruntukan
            MARRIS, Persekutuan & Negeri) dari tarikh penerimaan
            dokumen yang lengkap.

*6 hari

6.

PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA

6.1     Proses kelulusan permohonan petak khas.

*7 hari

  * Bilangan Hari tidak termasuk Hari Sabtu, Ahad dan Cuti Am.

 

Disediakan Oleh,                                                                                      Disahkan Oleh,

 

(KHUMAIZAH BINTI AZIZ)                                                                          (SITI AZURA BINTI HAJI JUKI, AMP)
Penolong Pegawai Tadbir,                                                                           Setiausaha,
Unit Perhubungan Korporat &                                                                    MAJLIS DAERAH KAMPAR
Hal Ehwal Komuniti,
MAJLIS DAERAH KAMPAR.

 

 

                   Diluluskan Oleh,

 

                   (ABDUL HALIM BIN SAAD, AMP)
                   Yang Dipertua,
                   MAJLIS DAERAH KAMPAR.

 

Kelulusan Pindaan dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.6/2013 Bertarikh 29hb. Julai, 2013,
Pindaan Kali Kedua dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.5/2015 pada 25hb. Mei, 2015,
Pindaan Kali Ketiga dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.2/2018 pada 15hb. Februari, 2018 ,
Pindaan Kali Keempat dalam Mesyuarat Pengurusan Bil.7/2020 pada 16hb. Julai 2020 dan
Pindaan Kali Kelima dalam Perbincangan bersama Tuan Yang Dipertua pada 11hb. Februari 2021.