MENU

      
Ruang Pekerja                               Pejabat MDKpr

 

Tiga (3) Objektif Strategik Utama dikenal pasti bagi membantu MDKpr melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan serta menangani cabaran-cabaran yang berbangkit dalam merealisasikan VISI dan MISI yang ditetapkan.

OS 1 -   Memperkasakan keupayaan dan kapasiti tadbir urus Majlis bagi meningkatkan tahap kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan

- Memantapkan pembangunan organisasi
- Memperkasakan tadbir urus MDKpr
- Memantapkan sumber hasil MDKpr

OS 2 -   Menyediakan prasarana dengan kualiti penyelenggara yang memenuhi kehendak masyarakat bagi mempertingkatkan kualiti hidup komuniti

- Mempertingkatkan kemudahan infrastruktur  awam
- Memperkukuhkan pengurusan dan penyelenggaraan aset fasiliti awam

OS 3 -   Memantapkan kolaborasi strategik bagi memudahkan dan melancarkan pembangunan

- Memantapkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan
- Memperkukuhkan Jalinan dan Penyertaan Komuniti dalam aktiviti dan Program Majlis
- Memperkasakan Imej Majlis