MENU

FUNGSI

Merangkumi Pengurusan Kakitangan, Rekod dan Pasca Perkhidmatan.

1. Pengurusan Kakitangan
   Mengurus pelantikan dan penempatan kakitangan. Seksyen ini juga menguruskan perkhidmatan yang 

     melibatkan permohonan peletakan jawatan, kebenaran lawatan ke luar negara. Urusan tanggung kerja dan

     lain-lain. Seksyen ini juga menyemak dan menerima pakai  pekeliling dan arahan-arahan jabatan, menguruskan

     pembiayaan perubatan, urusan cuti dan urusan menduduki rumah kerajaan. Ia juga menguruskan kakitangan

     yang telah memenuhi syarat pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen.

     Perlanjutan tempoh percubaan dan lain-lain tugas yang berkaitan dengan perkhidmatan.

 

2. Pengurusan Rekod
    Menguruskan buku rekod perkhidmatan iaitu Buku Am 274 ianya merekodkan maklumat peribadi,

      perkhidmatan, cuti dan kelakuan untuk setiap pegawai awam. Urusan rekod fail peribadi dan fail-fail sulit.

 

3. Pengurusan Persaraan
    Menguruskan persaraan semua anggota. Memproses dokumen pencen persaraan untuk anggota yang bersara

      wajib, bersara pilihan sendiri, pencen terbitan (meninggal) dan persaraan atas sebab kesihatan. Dokumen

      persaraan bagi anggota yang bersara wajib akan diproses empat bulan sebelum bersara.

 

4. Pengurusan Tatatertib
   Pengurusan Tatatertib adalah satu komitmen kerajaan untuk memastikan semua kakitangan kerajaan

     mematuhi semua peraturan dan prosedur serta tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Kaedah-

     Kaedah Pegawai Awam (Majlis Daerah Kampar) (Kelakuan dan Tatatertib) 2014. Pelan Perancangan Pengurusan

     Tatatertib menetapkan Lembaga Tatatertib akan bersidang sebanyak 4 kali setahun bagi membuat keputusan

     mengenai salahlaku pegawai dan kakitangan.

 

5. Pengurusan Kenaikan pangkat.
   Pemberian kenaikan pangkat kepada pegawai dan kakitangan adalah sebagai suatu motivasi kepada pegawai

     dan kakitangan supaya sentiasa meningkatkan mutu perkhidmatan awam.

 

6. Pengurusan Perisytiharan Harta
   Majlis Daerah Kampar menetapkan bahawa semua pegawai dan kakitangan dikehendaki mengisytiharkan

     secara bertulis segala harta yang dimiliki sama ada oleh dirinya, suami atau isteri, anak atau yang dipegang oleh

     mana-mana orang bagi pihak dirinya atau bagi pihak isteri atau suami atau anaknya dalam tempoh lima tahun

     sekali. Semakan akan dibuat dari masa ke masa.

 

7. Pengurusan Perjawatan
    Penstrukturan semula perjawatan adalah untuk meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi.

      Pengstrukturan semula ini bergantung kepada kelulusan JPA. Peranan unit ini adalah untuk mengkaji dan

     seterusnya mengemukakan kelulusan daripada JPA. Keperluan untuk penyusunan semula organisasi bergantung

      kepada :
               • Keputusan kerajaan;
               • Perubahan objektif organisasi;
               • Pertambahan/pengurangan fungsi dan tanggungjawab organisasi;
               • Pertambahan/pengurangan program atau aktiviti;
               • Perpindahan program atau aktiviti ke luar/dalam organisasi; dan
               • Pertambahan/pengurangan beban/kompleksiti tugas.

 

8. Pengurusan HRMIS
   HRMIS adalah sistem pengurusan sumber manusia sektor awam yang bersepadu, komprehensif dan

     berteraskan kompetensi bermula dari proses perancangan strategik tenaga manusia dan pengambilan pegawai

     (Competency Owner) sehingga pegawai bersara. Objektifnya membolehkan perancangan tenaga kerja dan

     penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat sumber manusia yang lengkap.

     Mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia.

 

9. Pengurusan Latihan
    Memastikan keperluan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam tercapai iaitu menyediakan keperluan

      latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun bagi lebih 200 pegawai dan kakitangan MDKpr. Bertanggungjawab

      bagi memastikan hasrat kerajaan untuk memberi penekanan secara berterusan terhadap pembangunan modal

      insan dan meningkatkan kompetensi kakitangan sektor awam dicapai sepenuhnya. Merancang, mengatur dan

      menguruskan kursus, bengkel, seminar yang dianjurkan sendiri secara dalaman dan menggalakkan pegawai

      dan kakitangan menghadiri kursus yang dianjurkan oleh lain-lain agensi.