MENU

FUNGSI

1.  Menyedia dan menguruskan bajet tahunan untuk Unit Sistem Maklumat amnya dan keperluan

     ICT Majlis khususnya

2.  Merancang dan mengurus keperluan dan perolehan perisian, perkakasan dan peralatan

     komputer Majlis.

3.  Mengurus dan mengemaskini portal Majlis.

4.  Memberi khidmat bantuan teknikal atau khidmat sokongan pengguna.

5.  Mengkaji penggunaan rangkaian, internet dan keselamatan ICT serta melakukan

     penambahbaikan dari semasa ke semasa.

6.  Memantau serta menyelaras pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi-aplikasi yang

     dibangunkan oleh pihak konsultan yang dilantik oleh Majlis.

7.  Mengkaji penggunaan aplikasi-aplikasi Majlis sediada dari semasa ke semasa untuk tujuan

     penambahbaikan.